Ochrana soukromí

Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.orklafs.cz byly vytvořeny a jsou provozovány společností Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 605.

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován společností Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. v souladu s právním řádem České republiky.

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. si vyhrazuje veškerá autorská práva. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. Pro aktuální informace kontaktujte Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. prostřednictvím e-mailu: privacy@orkla.cz.

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů z kontaktního formuláře

Souhlas se zpracováním osobních údajů z kontaktního formuláře za účelem zpětného kontaktování tazatele a doručení odpovědi na vložené přání/dotaz/připomínku.

Společnost Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČO: 148 03 691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 („Správce“), má zájem efektivně komunikovat se svými zákazníky a aktivně přijímat dotazy, přání a připomínky týkající se produktů společnosti a jejího působení na trhu, k čemuž mimo jiné slouží kontaktní formulář umístěný na internetových stránkách společnosti. Účelem zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře je zpětné kontaktování tazatele a doručení odpovědí na vložené přání, dotaz či připomínku.

Osobní údaje tazatele jsou zpracovávány v rozsahu informací uvedených tazatelem do kontaktního formuláře a pouze po dobu 60 kalendářních dnů ode dne udělení tohoto souhlasu.

Osobní údaje tazatele nebudou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí. Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje tazatele osobám, které osobní údaje zpracovávají pro Správce jako jeho zpracovatelé (např. tvůrci webových stránek). Aktuální seznam zpracovatelů bude zaslán po vyžádání na adrese privacy@orkla.cz.

Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Tazatel má právo tento souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě tohoto souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním. Tazatel nemá zákonnou povinnost poskytnout své osobní údaje Správci. Pokud však tazatel své údaje Správci neposkytne, nebude mu možné doručit odpověď na jeho dotaz, přání či připomínku.

Tazatel má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má tazatel právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Tazatelé mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese privacy@orkla.cz.

Pokud se tazatel domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese privacy@orkla.cz. Jestliže bude žádost tazatele shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost tazatele podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů z formuláře odběru newsletteru a/nebo formuláře zájmu na konkrétní produkt.

Poskytnutím osobních údajů uděluje uživatel internetových stránek www.orklafs.cz výslovný souhlas společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČO: 148 03 691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 („Správce“), aby v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jako „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností (dále jen „antispamový zákon“) zpracovávala osobní údaje v rozsahu informací uvedených tazatelem do kontaktního formuláře na internetových stránkách společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.

Uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem zasílání aktuálních nabídek jeho služeb a produktů (dále jen „newsletter“) v souladu s Antispamovým zákonem. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s registrací a zasíláním newsletteru jsou uchovávány po dobu, po kterou bude Správce vyvíjet svoji obchodní činnost, resp. do odvolání dobrovolně uděleného souhlasu.

Uživatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním odvolání svého souhlasu na adresu privacy@orkla.cz, popř. kliknutím na příslušný odkaz v zápatí přijatého newsletteru. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je uživatelem udělený souhlas.

Uživatel má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (viz čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (viz čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), omezení zpracování (viz čl. 18 GDPR), popř. vznést námitku proti zpracování (viz čl. 21 GDPR).

Pokud se uživatel domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost podání stížnosti uživatele přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud takovou námitku vznese, nebude Správce osobní údaje uživatele pro účely přímého marketingu dále zpracovávat. Svá práva může uživatel uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) Správce, prostřednictvím e-mailu privacy@orkla.cz.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dává uživatel výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu. Právním základem pro zasílání takovýchto sdělení formou přímého marketingu je souhlas uživatele, resp. nevyjádření jeho nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení v souladu s ustanovením § 7 odst. (3) Antispamového zákona, kdy je Správce oprávněn zaslat na zadanou e-mailovou adresu obchodní sdělení týkající se svého výrobků nebo služeb, a to za předpokladu, že souhlas s takovýmto využitím e-mailové adresy lze jednoduše odmítnout.

Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem, osobní údaje uživatele nejsou předávány žádnému dalšímu zpracovateli, příjemcům ani třetím stranám.

Staňte se našimi fanoušky

Novinky na váš e-mail

Teď už vám nic neunikne! Získejte nejnovější informace o novinkách a produktech, tipech a doporučeních, receptech a další inspiracích. Rozesíláme maximálně jednou měsíčně.

Odebírat newsletter

Kontakty

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.
Mělnická 133
277 32 Byšice

+420 800 111 736
food.service@orkla.cz